مقالات علمی-پژوهشی

مقالات علمی - پژوهشی

برگزيده مقالات انگلیسی:

Improving Link Prediction in Social Network with Population, Based Metaheuristics Algorithm -International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology-July 2014
Recognition and Ranking Critical Success Factors of Business Intelligence in Hospitals (Case Study: Hasheminejad Hospital)-International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)- April 2014
Recognition and Ranking Critical Success Factors of Business Intelligence in Hospitals (Case Study: Hasheminejad Hospital)-International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT)- April 2014
customer Behavior in Banking Industry Comparision of Data Mining Techniques-Conference: iACSIT, 2014- france,Paris.
Pathology of Knowledge Management in Universities-Science and Information Conference 2013- London, UK.
Using Three Machine Learning Techniques for Predicting Breast Cancer- journal of health and medical informatics-2013
Implementation of Electronic Support Services in an Internet Service Provider: A Case Study-Journal of Emerging Trends in Computing and I nformation Sciences - 2012
Presenting a Model for Ranking Organizations Based on the Level of the Information Security Maturity -Computer and Information Science-January 2011-Vol4-No 1
Pathology of E-commerce with an Approach to Information Technology (A Case Study: Knauf Iran Company)- Computer and Information Science-May 2011-Vol4-No 1
Assessing quality of insurance companies using Multiple criteria Decision Making
The Role of Enterprise Resources Planning (ERP) in the Contribution and Integration of the
Status Detection and fault Diagnosing of rotator machinery by vibration analysis using data mining - 2010 2nd international conference on computer technology and development (ICCTD 2010)

برگزيده مقالات فارسی:

بررسی اهمیت زیرساخت های اطلاعات مکانی در امنیت ملی ، نشريه علمي - ترويجي مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی- اسفند 1390
بخش بندی مشتریان اعتباری بانک با استفاده از فرایند داده کاوی و الگوریتم کلونی مورچگان- دومین همایش فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات ، حال ، آینده 9-8 دی ماه 1389
کارکرد CRM تحلیلی جهت امتیاز دهی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از الگوریتم های داده کاوی - دومین همایش فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات ، حال ، آینده 9-8 دی ماه 1389
ارائه چارچوبی از عوامل موثر بر موفقیت ارائه خدمات دولت سیار در ایران نشریه مدیریت فرهنگی پاییز 1389
توسعه روش برآورد ماتریس نتیجه در بازی های چند هدفه غیر مشارکتی، مبتنی بر احتمال و امکان ، فصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی - بهار و تابستان 1386

کاربر گرامی؛


لطفاً در صورت وجود هرگونه مشکل فنی در کاربری این سایت، با ایمیل زیر مکاتبه و یا با شماره اعلام شده تماس حاصل نمایید.

(خورش) 09126359688